[Để xem được link, vui lòng đăng ký làm thành viên. ] has reported a post.

Reason:
lừa đảo, câu like
Post: [Để xem được link, vui lòng đăng ký làm thành viên. ]
Forum: Thiết bị phòng xét nghiệm
Assigned Moderators: nguyenhoang, tranhuan

Posted by: [Để xem được link, vui lòng đăng ký làm thành viên. ]
Original Content:
Vui lòng nhấn Thank you để thấy phần bị giấu.
Nhấn Thank you để hiện phần bị giấu.