Các bạn cho tôi xin đại diện hãng Toshiba máy CT với!!!