Chào !

MÌnh cần mua hóa chất miễn dịch Beckman dùng trên máy Access 2

Bạn nào có hàng liên hệ mình

Mr Phạm Hưng 0583051964

Access AFP 33210
Access BR monitor CA15-3 387620
Access CEA 33200
Access Cortisol 33600
Access Free T4 33880
Access FT3, 13422LVI
Access GI Monitor (CA199) 387687
Access HsTnl 52699
Access Hybritech free PSA 37210 BMC
Access PAPP-A 48571 BMC
Access Substrate 81906
Access Total BhCG (5 th IS) 85264
Access TSH (3rd IS)63284