TBYS

+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Quy định kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

 1. #1
  Administrators * bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute Danh tiếng: 2295
  bme087's Avatar
  Ngày tham gia
  Mon Jun 2007
  Bài viết
  629
  Say 'Thank You!' for this post. :
  1 For This Post
  520 Tất cả
  Like
  112
  232 Like trong 122 bài
  Time Online: 1 Mth 2 Wks 3 Days 10 Hrs 31 Mins 50 Secs
  Avg. Time Online: 3 Mins 46 Secs
  Rep Power
  41

  Mặc định Quy định kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


  QUY ĐỊNH
  Về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 32 /2007/QĐ-BKHCN
  ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế
  1. Kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế là việc xác định và chứng nhận về chế độ làm việc tin cậy của thiết bị so với thiết kế do tổ chức được phép kiểm tra thực hiện.
  2. Các thiết bị X quang chẩn đoán y tế sau khi lắp đặt lần đầu, lắp đặt lại hoặc sửa chữa phải được kiểm tra, hiệu chuẩn mới được đưa vào sử dụng và phải được kiểm tra định kỳ mỗi năm một lần trong quá trình sử dụng.
  3. Các tổ chức sử dụng thiết bị X quang chẩn đoán y tế phải thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều này.
  Điều 2. Quy trình kiểm tra
  Việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế được thực hiện theo quy trình tương ứng với từng loại thiết bị theo quy định tại Phụ lục I, II và III của Quy định này.
  Điều 3. Tổ chức, cá nhân được phép tiến hành kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế
  1.Chỉ các tổ chức sau đây được phép tiến hành kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế:
  a) Cơ sở y tế tự tiến hành kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế của mình đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 của Quy định này (sau đây gọi là Cơ sở y tế tự kiểm tra);
  b) Tổ chức làm dịch vụ kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 của Quy định này (sau đây gọi là Tổ chức làm dịch vụ kiểm tra).
  Cơ sở y tế tự kiểm tra, Tổ chức dịch vụ kiểm tra sau đây gọi chung là Tổ chức kiểm tra.
  2. Cá nhân chỉ được phép kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế khi làm việc trong các tổ chức nêu tại khoản 1 Điều này và đáp ứng đủ điều kiện về năng lực theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này (sau đây gọi là nhân viên kiểm tra).
  Điều 4. Trách nhiệm của Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân
  1. Tổ chức thẩm định, đánh giá năng lực để công nhận khả năng hoặc cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ để kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế.
  2. Tiến hành kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế và xử lý vi phạm trong hoạt động kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế theo thẩm quyền.
  3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế.
  Điều 5. Trách nhiệm của Tổ chức kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế
  1. Tiến hành kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế theo đúng quy trình tương ứng quy định tại Phụ lục I, II và III của Quy định này.
  2. Hiệu chuẩn phương tiện kiểm tra 12 tháng 1 lần.
  3. Lập biên bản kết quả kiểm tra. Riêng Tổ chức làm dịch vụ kiểm tra phải lập biên bản kết quả kiểm tra thành 02 bản, một bản trả cho khách hàng và một bản lưu hồ sơ.
  4. Lưu giữ hồ sơ kết quả kiểm tra trong thời hạn ít nhất là 5 năm.
  5. Báo cáo Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân khi có sự thay đổi nhân viên kiểm tra, kèm theo phiếu khai báo của nhân viên kiểm tra mới theo mẫu số 03 tại Phụ lục VI của Quy định này.
  6. Định kỳ hàng năm, lập và gửi báo cáo (trước ngày 30 tháng 11) về hoạt động kiểm tra thiết bị X quang y tế đã thực hiện trong năm cho Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân theo mẫu số 01 và cho Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế địa phương nơi có thiết bị được kiểm tra theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục IV của Quy định này; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nói trên.
  7. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế theo quy định hiện hành.
  8. Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra.
  Chương II
  ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KIỂM TRA
  Điều 6. Cơ sở y tế tự kiểm tra
  Cơ sở y tế tự kiểm tra phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
  1. Có ít nhất 01 nhân viên kiểm tra với điều kiện về năng lực như sau:
  a) Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng và có giấy chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo về kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế và an toàn bức xạ do Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân cấp, hoặc
  b) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành y vật lý.
  2. Có đủ phương tiện kiểm tra theo quy trình kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế tương ứng quy định tại Phụ lục I, II và III của Quy định này và được hiệu chuẩn theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy định này.
  3. Có chương trình bảo đảmchất lượng hoạt động kiểm tra với các nội dung quy định tại Phụ lục V của Quy định này.
  4. Có giấy công nhận khả năng kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế do Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân cấp.
  Điều 7. Tổ chức dịch vụ kiểm tra
  Tổ chức dịch vụ kiểm tra phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
  1. Các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Quy định này.
  2. Có giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ do Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân cấp.
  Chương III
  CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG TỰ KIỂM TRA,
  CẤP GIẤY PHÉP DỊCH VỤ AN TOÀN BỨC XẠ
  Điều 8. Công nhận khả năng tự kiểm tra
  1. Cơ sở y tế tự kiểm tra phải gửi hồ sơ đề nghị công nhận khả năng kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Quy định này tới Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân.
  2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị công nhận khả năng kiểm tra, Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra và đánh giá tại chỗ khả năng của cơ sở y tế đề nghị theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Quy định này và tiến hành cấp hoặc thông báo từ chối cấp giấy công nhận khả năng kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế cho cơ sở y tế đề nghị. Giấy công nhận khả năng kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế phải ghi rõ điều kiện: Cơ sở y tế tự kiểm tra phải thực hiện đúng các trách nhiệm quy định tại Điều 5 và phải bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Quy định này.
  3. Chi phí phục vụ hoạt động kiểm tra và đánh giá đánh giá tại chỗ của cơ quan quản lý nhà nước để công nhận khả năng kiểm tra do cơ sở y tế tự kiểm tra đảm bảo theo chế độ công tác phí hiện hành.
  Điều 9. Cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ
  1. Tổ chức dịch vụ kiểm tra phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Quy định này tới Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân.
  2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ, Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra và đánh giá tại chỗ khả năng của tổ chức theo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quy định này và tiến hành cấp hoặc thông báo từ chối cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ cho tổ chức đề nghị. Giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ phải ghi rõ điều kiện: Tổ chức làm dịch vụ kiểm tra phải thực hiện đúng các trách nhiệm quy định tại Điều 5 và phải bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Quy định này.
  3. Tổ chức đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ phải nộp phí, lệ phí theo quy định tại Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ.
  Điều 10. Thời hạn, gia hạn giấy công nhận khả năng kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế và giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ
  1. Thời hạn của giấy công nhận khả năng kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế và giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ là 3 năm.
  2. Tổi thiểu sáu mươi (60) ngày trước khi giấy công nhận khả năng kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế hoặc giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ hết hạn, Tổ chức kiểm tra nếu muốn tiếp tục thực hiện công việc này phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục VII của Quy định này đến Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân.
  3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn, Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân có trách nhiệm xử lý và gia hạn hoặc thông báo từ chối gia hạn giấy công nhận khả năng kiểm tra thiết bị X quang y tế, giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ cho tổ chức đề nghị.
  4. Cơ sở y tế tự kiểm tra đề nghị gia hạn giấy công nhận khả năng kiểm tra thiết bị X quang y tế phải đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động đánh giá tại chỗ của cơ quan quản lý nhà nước theo chế độ công tác phí hiện hành. Tổ chức dịch vụ kiểm tra đề nghị gia hạn giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ phải nộp phí, lệ phí gia hạn giấy phép theo quy định tại Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ.
  Chương IV
  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  Điều 11. Xử lý vi phạm
  1. Tổ chức làm dịch vụ kiểm tra không thực hiện đúng các điều kiện của Giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 51/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ quy định về “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ”.
  2. Cơ sở y tế tự kiểm tra nếu không thực hiện đúng các điều kiện của Giấy công nhận khả năng kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế sẽ bị xử lý như đối với Tổ chức dịch vụ kiểm tra không thực hiện đúng các điều kiện của Giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ.
  Điều 12. Hướng dẫn thi hành
  1. Quyết định công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (thiết bị X quang chẩn đoán y tế) do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp trước ngày Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” có hiệu lực thì vẫn có giá trị như giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ cho tới khi các Quyết định công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (thiết bị X quang chẩn đoán y tế) hết hiệu lực. Sau thời hạn hiệu lực của các Quyết định này, Tổ chức kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy công nhận khả năng kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế hoặc giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ theo Quy định này.
  2. Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy định này.
  3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để kịp thời giải quyết./.
  KT. Bộ trưởng

  Thứ trưởng


  (đã ký)
  Lê Đình Tiến
  [Để xem được link, vui lòng đăng ký làm thành viên. ]
  Last edited by bme087; 13-06-2009 at 17:55.
  Đừng đăng kí thành viên chỉ để đọc và download tài liệu, hãy viết bài để chứng tỏ sự tồn tại của bạn...
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  
  Thank you

 2. Người cám ơn:

  click_bme (29-09-2011)

 3. Thích bài viết của bme087:

  hoanblack (15-10-2010)

 4. #2
  Thành viên tích cực hoanblack is on a distinguished road Danh tiếng: 10
  hoanblack's Avatar
  Ngày tham gia
  Tue Jun 2010
  Bài viết
  30
  Say 'Thank You!' for this post. :
  0 For This Post
  0 Tất cả
  Like
  104
  3 Like trong 1 bài
  Time Online: 1 Day 19 Hrs 26 Mins 24 Secs
  Avg. Time Online: 8 Secs
  Rep Power
  0

  Mặc định Trả lời: Quy định kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

  Không down được bác ơi T-T
  Bạn đã biết đến Nhóm thảo luận trên Facebook của Diễn đàn chưa?

  Ghi chú: Bài viết không liên quan đến lĩnh vực y tế, y sinh sẽ bị ban nick
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  
  Thank you

 5. #3
  Administrators * bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute bme087 has a reputation beyond repute Danh tiếng: 2295
  bme087's Avatar
  Ngày tham gia
  Mon Jun 2007
  Bài viết
  629
  Say 'Thank You!' for this post. :
  6 For This Post
  520 Tất cả
  Like
  112
  232 Like trong 122 bài
  Time Online: 1 Mth 2 Wks 3 Days 10 Hrs 31 Mins 50 Secs
  Avg. Time Online: 3 Mins 46 Secs
  Rep Power
  41

  Mặc định Ðề: Trả lời: Quy định kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

  Trích Được post bởi hoanblack Xem bài viết
  Không down được bác ơi T-T
  Nhân tiện có bạn muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này, tớ sẽ up lên đây một số tài liêu có liên quan :
  + Quy định : [Để xem được link, vui lòng đăng ký làm thành viên. ]
  + Phụ lục 1 : [Để xem được link, vui lòng đăng ký làm thành viên. ]
  + Phục lục 2 : [Để xem được link, vui lòng đăng ký làm thành viên. ]
  + Phụ lục 3 : [Để xem được link, vui lòng đăng ký làm thành viên. ]
  + Phụ lục 4 :[Để xem được link, vui lòng đăng ký làm thành viên. ]
  + Phụ lục 5 : [Để xem được link, vui lòng đăng ký làm thành viên. ]
  + Phụ lục 6 :[Để xem được link, vui lòng đăng ký làm thành viên. ]
  + Phụ lục 7 : [Để xem được link, vui lòng đăng ký làm thành viên. ]

  ++ [Để xem được link, vui lòng đăng ký làm thành viên. ]
  Đừng đăng kí thành viên chỉ để đọc và download tài liệu, hãy viết bài để chứng tỏ sự tồn tại của bạn...
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  
  Thank you

 6. Người cám ơn:

  hieudtys1994 (16-06-2017) , chucthanh (30-12-2013) , Tuan_vietducjsc (02-03-2012) , vikomed (31-01-2012) , hienhcmut (02-12-2011) , click_bme (29-09-2011)

 7. 5 thành viên thích bài của bme087:

  hoanblack (11-11-2010), nt1979 (17-01-2011), ntt_ht (18-01-2011), PLUTON (15-11-2010), thietbiysinh (15-10-2010)

 8. #4
  Thành viên mới hyundaisaigon is on a distinguished road Danh tiếng: 10
  hyundaisaigon's Avatar
  Ngày tham gia
  Thu Mar 2012
  Bài viết
  1
  Say 'Thank You!' for this post. :
  0 For This Post
  0 Tất cả
  Like
  0
  0 Like trong 0 bài
  Time Online: 20 Mins 7 Secs
  Avg. Time Online: N/A
  Rep Power
  0

  Mặc định Trả lời: Quy định kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

  nhờ đọc thêm hiểu biết nhiều, thaks
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  
  Thank you

 9. #5
  Thành viên có đóng góp Radiology is on a distinguished road Danh tiếng: 10
  Radiology's Avatar
  Ngày tham gia
  Wed Feb 2014
  Bài viết
  10
  Say 'Thank You!' for this post. :
  0 For This Post
  0 Tất cả
  Like
  0
  0 Like trong 0 bài
  Time Online: 3 Hrs 14 Mins 40 Secs
  Avg. Time Online: N/A
  Rep Power
  0

  Mặc định Trả lời: Quy định kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

  Mình không hiểu tại sao khi xin giấy phép hoạt động của máy X quang thì họ đòi cả bản sao tài liệu theo máy (thường là tiếng Anh) lẫn cả bản dịch sang tiếng Việt nữa để làm gì nhỉ. Mà tài liệu thì đâu phải 01 quyển đâu, có mấy có tới gần chục quyển dày cộm.
  Thủ tục HÀNH ..... : ...... CHÍNH!!!!!
  Bạn đã biết đến Nhóm thảo luận trên Facebook của Diễn đàn chưa?

  Ghi chú: Bài viết không liên quan đến lĩnh vực y tế, y sinh sẽ bị ban nick
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  
  Thank you

 10. #6
  Thành viên tâm huyết * vohongvinh is a glorious beacon of light vohongvinh is a glorious beacon of light vohongvinh is a glorious beacon of light vohongvinh is a glorious beacon of light vohongvinh is a glorious beacon of light Danh tiếng: 484
  vohongvinh's Avatar
  Ngày tham gia
  Tue Oct 2013
  Địa điểm
  HCM
  Bài viết
  306
  Say 'Thank You!' for this post. :
  1 For This Post
  108 Tất cả
  Like
  4
  50 Like trong 42 bài
  Time Online: 1 Wk 6 Days 21 Hrs 9 Mins 28 Secs
  Avg. Time Online: 1 Min 6 Secs
  Rep Power
  13

  Mặc định Trả lời: Quy định kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

  Trích Được post bởi Radiology Xem bài viết
  Mình không hiểu tại sao khi xin giấy phép hoạt động của máy X quang thì họ đòi cả bản sao tài liệu theo máy (thường là tiếng Anh) lẫn cả bản dịch sang tiếng Việt nữa để làm gì nhỉ. Mà tài liệu thì đâu phải 01 quyển đâu, có mấy có tới gần chục quyển dày cộm.
  Thủ tục HÀNH ..... : ...... CHÍNH!!!!!
  Trong quy định chẳng có chổ nào phải cung cấp bản dịch tiếng Việt cả: Trích dẫn:
  + Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm: i) Quyết định thành lập cơ sở bức xạ hoặc giấy phép kinh doanh; ii) Hồ sơ nghiệm thu xây dựng đối với các phòng đặt nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ, các tính toán che chắn đối với các phòng này; iii) Hồ sơ nghiệm thu xây dựng đối với kho lưu giữ chất thải phóng xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ; iv) Giấy đăng ký nguồn bức xạ (nếu có); v) Giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ (nếu có); vi) Lý lịch nguồn bức xạ; trường hợp lý lịch nguồn bức xạ bị mất hoặc bị thất lạc, tổ chức, cá nhân phải tiến hành xác định lại hoạt độ, tên đồng vị phóng xạ (đối với nguồn phóng xạ) và các thông số kỹ thuật của thiết bị (đối với thiết bị bức xạ); vii) Tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng nguồn bức xạ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp (nếu có); chứng chỉ nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ của nhà sản xuất; viii) Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ của người phụ trách an toàn bức xạ do cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo cấp; ĩ) Chứng chỉ đã được đào tạo về an toàn bức xạ (nếu có), các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên bức xạ; x) Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân với cơ sở do cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định; xi) Chứng chỉ nhân viên bức xạ (Áp dụng theo Điều 28 của Luật Năng lượng nguyên tử).

  Theo đó bạn cứ nói anh nào yêu cầu thì tự dịch lấy nhé... Tất nhiên tài liệu hướng dẫn sử dụng thì bạn phải dịch cho khách hàng là phải có rồi.
  Handphone: +84918186003
  Email: [Để xem được link, vui lòng đăng ký làm thành viên. ]
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  
  Thank you

 11. Người cám ơn:

  hieudtys1994 (16-06-2017)

 12. #7
  Thành viên mới kidreturn701 is on a distinguished road Danh tiếng: 10
  kidreturn701's Avatar
  Ngày tham gia
  Fri Mar 2014
  Bài viết
  1
  Say 'Thank You!' for this post. :
  0 For This Post
  0 Tất cả
  Like
  0
  0 Like trong 0 bài
  Time Online: 1 Hr 10 Mins 54 Secs
  Avg. Time Online: N/A
  Rep Power
  0

  Thumbs up Trả lời: Quy định kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

  Thanks chủ thớt nhá ^^~
  Bạn đã biết đến Nhóm thảo luận trên Facebook của Diễn đàn chưa?

  Ghi chú: Bài viết không liên quan đến lĩnh vực y tế, y sinh sẽ bị ban nick
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  
  Thank you

 13. #8
  Thành viên mới duocphamviet is on a distinguished road Danh tiếng: 10
  duocphamviet's Avatar
  Ngày tham gia
  Sat May 2019
  Bài viết
  1
  Say 'Thank You!' for this post. :
  0 For This Post
  0 Tất cả
  Like
  0
  0 Like trong 0 bài
  Time Online: 4 Mins 56 Secs
  Avg. Time Online: N/A
  Rep Power
  0

  Mặc định

  DUOCPHAMVIET.NET Dược Phẩm Việt chuyên cung cấp thuốc giảm cân cenly, thuốc giảm cân yanhee vip 8, giảm cân vip 5, giảm cân vip 7, giảm cân vip 11, giảm cân x3, giảm cân mộc linh, trà giảm cân vy tea, giảm cân max slim 7 days, thuốc giảm cân baschi, tăng cân wisdom weight, tăng cân multi vitamin, tăng cân cường anh, giảm cân cường anh với giá tốt nhất thị trường

  Địa chỉ: 237 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Gò Vấp, TP HCM

  SĐT: 0936 310 696

  Email: [Để xem được link, vui lòng đăng ký làm thành viên. ]

  website: duocphamviet.net
  Bạn đã biết đến Nhóm thảo luận trên Facebook của Diễn đàn chưa?

  Ghi chú: Bài viết không liên quan đến lĩnh vực y tế, y sinh sẽ bị ban nick
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  
  Thank you

+ Reply to Thread

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn